Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.01.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

липсва
Дата на публикуване: 23.01.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и на техни изменения в разширен състав при следния дневен ред:

Проект за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина"

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 30.01.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

ДЕНДРОЛОГИЧНО ЗАСНЕМАНЕ

КАРТА НА СОБСТВЕНОСТТА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОПОРЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

СПРАВКА ЗАСНЕТА РАСТИТЕЛНОСТ

СХЕМА-ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

СХЕМИ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ