ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

липсва
Дата на публикуване: 02.01.2018
   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”

обявява

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:


„Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове” – по обособени позиции, изпълним при условията, описани в документацията по обществената поръчка.

·       Обособена позиция 1 – Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)

·       Обособена позиция 2 – Изработване на работни устройствени планове (РУП)

·       Обособена позиция 3 – Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

·       Обособена позиция 4 – Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

·       Обособена позиция 5 – Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП)


Документацията за участие може да се види и да се изтегли ТУК


Офертите се подават в Деловодството на НАГ, на гише № 6

на № САГ17-ТП00-397/2018г.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 14.02.2018г.  17,30 часа