Нови правила за съгласуване на ПУП със СГКК

липсва
Дата на публикуване: 19.01.2017

Новата Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (НССПКККР) вече е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 4 от 13 януари 2017 г.

Тя се издава на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър и отменя Наредба № 3/28.05.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Наредбата е в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите, регламентиращи дейностите, посочени в § 15, ал. 1 от Преходните и заключителните й разпоредби.

Във връзка с горното и на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредбата, проектите за подробните устройствени планове по чл. 110 ЗУТ и техните изменения, с които се променят граници на поземлени имоти, следва да се съгласуват преди одобряването им от СГКК-София, което се доказва с представяне на удостоверение за приемане на проекта за изменение на КККР, който се изработва и представя в Службата в съответствие с предвижданите промени на граници по ПУП.