Информация за Къщата на Гешов

липсва
Дата на публикуване: 09.05.2024

През последните години са проведени множество административни процедури и са водени съдебни дела с цел отпадане на предвиденото през 2004 г. нова застрояване за хотел и запазване и възстановяване на сградата в автентичния ѝ вид.
Сградата притежава статут на единична архитектурно–строителна и  художествена  недвижима културна ценност с категория „местно значение” /ДВ, бр. 40 от 1978 г. и писмо № 2637/07.06.1988 г. на НИПК/ и попада в обхвата на групова недвижима културна ценност „Жилищна зона „Център” /Ж-2/, /писмо № 4469/22.08.1986 г./.
Съгласно предходния Подробен устройствен план, одобрен през 2004 г. след съгласуване от НИПК, за имота е предвидено премахване на сградата – паметник на културата и ново свързано застрояване с предназначение хотел на седем етажа, във фасадата на което се маркира съществуващата сграда. Именно поради това доста „спорно“ решение относно начина на запазване на част от паметта на града от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издадена заповед № РА50-222/19.03.2020 г., с която е наредено служебно изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП). След дълги съдебни процедури, в които Столична община е представлявана от юристите на Направление „Архитектура и градоустройство“, заповедта на главния архитект на Столична община е потвърдена от Върховния административен съд.
 Изработен е проект за изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план, който предвижда запазване на съществуващата сграда. Запазват се и зелените площи в имота, без да се предвижда ново застрояване. Отреждането на имота е предвидено за детско заведение, каквото е било в продължение на десетки години преди придобиването му от сегашния собственик. Планът е одобрен със Заповед № САГ23-РА53-132/13.03.2023 г. на главния архитект на Столична община. Заповедта е обжалвана от собственика на имота - „АРТЕМИДА – БСИ“ АД пред Административен съд София – град. Към момента съдебното производство не е приключило.
Едновременно с дейностите по изменение на градоустройствения план се провеждат и процедурите за преустановяване на разрушителните процеси в сградата, запазването и възстановяването ѝ.  Експерти на Столична община съвместно със служители на Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство са съставили протоколи за установяване на състоянието и за необходимите дейности по аварийно укрепване, реставрация и консервация на сградата по реда на чл. 72 и чл. 73 от Закона за културното наследство. Издадена е и Заповед № СОА20-РД09-2350/01.10.2020 г. на Кмета на Столична община по реда на чл. 73, ал. 3 от ЗКН за заснемане на сградата и изготвяне на техническа експертиза, изработване на инвестиционни проекти за основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на недвижимата културна ценност, както и за извършване на необходимите строително-монтажни, реставрационни и консервационни дейности. Всички издадени документи са обжалвани от собственика на сградата - „АРТЕМИДА - БСИ“ АД пред съда, но действията на Столична община – НАГ са потвърдени от съда със съответните решения, вкл. от Върховния административен съд.
В изпълнение на направените предписания и поради бездействието на собственика на сградата Столична община пристъпи към принудителното им изпълнение, като са изготвени инвестиционни проекти, които са съгласувани от  Министерство на културата. Издадено е Разрешение за строеж № 208/11.10.2021 г. на Главния архитект на СО за „Защитно покритие – временно метално съоръжение и аварийна консервация на застрашени от унищожаване елементи на фасадата „Жилищна сграда б. на Гешов“. Разрешението за строеж е обжалвано от трето лице, но жалбата е оставена без разглеждане от съда и разрешението за строеж е влязло в сила.
След изпратена покана за доброволно изпълнение от кмета на Столична община към собственика на имота, от страна на „АРТЕМИДА - БСИ“ АД е декларирано, че са предприети действия за изпълнение на предвидените в инвестиционните проекти и разрешението за строеж строително-монтажни и консервационни работи за запазване на сградата.