В „Направление „Архитектура и градоустройство” при СО е извършена проверка по наличната документация на строеж: „ Жилищна сграда с магазини и гаражи“

липсва
Дата на публикуване: 25.09.2018
 
 В „Направление „Архитектура и градоустройство” при СО е извършена проверка по наличната документация на строеж: „ Жилищна сграда с магазини и гаражи“, находящ се в УПИ ІV-9751,кв.104-4, м. ”Овча купел-1” по плана на гр. София, Район „Овча купел” във връзка с инцидент, станал на 07.09.2018 г. Аварията е възникнала при изкопа на строежа, изразяваща се в разрушаване на част от укрепването на откосите на изпълнения масов изкоп и пропадане на земни маси, включително на част от уличното платно, пропадане в този участък  на предпазната ограда и информационната табела. Скъсан е уличен водопровод,  в изкопа е пропаднало моторно превозно средство.
Издадена е заповед  №ДК-09-С-7/7.09.2018 г. на вр.и.д. началник на РО НСК  София за спиране изпълнението на всички видове СМР на строежа, с изключение на мерките за незабавно обезопасяване на строежа и укрепителни мерки, предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице, с оглед локализиране на аварията и недопускане на увреждане на съществуващите околни сгради в съседни имоти.
Също така, със заповед №ДК-13-С-05/10.09.2018 г. на Началника  на РО НСК е назначена техническа експертна комисия /ТЕК/ за обследване на аварията. Със заповед № 3/12.09.2018 г. в заповедната книга на строежа, вписана от членовете на ТЕК са дадени предписания по изпълнението на укрепването на изкопа. Комисията е разгледала подробно одобрения конструктивен проект на сградата, като се е произнесла със становище, че следва да се внесе за одобряване нов проект, засягащ само авариралата част, съобразно заповед №3 от 12.09.2018 г. на ТЕК.
Съобразно разпореждане на ДНСК, заведено в НАГ с №САГ18-ТК00-2213/18.09.2018 г. за спешно процедиране на внесения отново конструктивен проект, документацията е разгледана и  одобрена от НАГ на 18.09.2018 г., като са  изпълнени  всички предписания на ТЕК за укрепване на изкопа. Документацията е придружена с комплескен доклад за оценка на съответствието и със съществените изисквания към строежите, изготвен от „Контрол СН“ ЕООД, удостоверение №РК-0516/22.07.2015 г. на Началника на ДНСК.
На основание Заповед на Кмета на Столична община №СОА18-РД91-320 от 12.09.2018 г. е извършено обследване на съседната едропанелна жилищна сграда бл. 412, находяща се в УПИ VI, кв.104 относно това, дали има повреди в конструкцията на сградата свързани със строителството на авариралата сграда.

От извършената проверка е констатирано следното:

- Сградата е тип едропанелно строителство на 9 етажа, реализирана през 80-те години.

- Сградата е в добро експлоатационно състояние. На място не бяха установени никакви слагания и/или пукнатини на основите, както и по самата сграда, които биха могли да бъдат обвързани с настъпилата авария.

- Не са забелязани други повреди или депланиране на постройката. Отстоянието между нея и авариралият изкоп е 8, 5 м.

- Съгласно разпоредбите на заповедта, експерти от ГИС са поставили маркер на една от външните стени с цел проследяване на евентуалното слягане. Процеса на мониторинг е определен на една проверка седмично в продължение на минимум 2 месеца.

При неизпълнение на постоянното укрепване на авариралия участък наблюдението ще бъде удължено. При установяване на каквито и да е отклонения да се предприемат незабавни мерки за отстраняване на проблема.