Възможности за заявяване и получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път

липсва
Дата на публикуване: 02.11.2020

Във връзка с предприемане на мерки за ограничаване на необходимостта от физическо присъствие в администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“ Ви уведомяваме, че са осигурени следните възможности за заявяване и получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път:

Можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/).

За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство"  е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

Използването на ССЕВ изисква:

 • Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register
 • Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис
 • ПИК на НОИ

Чрезсистемата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис:

 • ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ
 • УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини:            

 • по имейл на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)                                                      
 • по пощата                                      
 • или чрез куриер

 

НапомнямеВиотново, чеможетедаполучаватеинформацияподвижениетонаВашитезаявленияпотелефона, кактоследва:

- всеки ден от 13,00 до 14,00 часа

- четвъртък от 13,00 до 17,00 часа

/на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/.

Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382