Арх. Здравко Здравков с отчет на дейността си за едногодишния период от встъпването му в длъжност.

липсва
Дата на публикуване: 22.05.2017

Отчет за свършеното през изтеклата една година от встъпването си в длъжност направи Главния архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков пред журналисти в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“. Това е втория пореден път, когато арх. Здравков се отчита пред медиите и обществото за дейността си от както встъпи в длъжността Главен архитект на СО на 16-ти май 2016-та година.

Арх. Здравко Здравков: „За мен е важно обществото да знае какво се случва в сградата на НАГ. Важно е гражданите на София да знаят, че тук се работи прозрачно, законосъобразно и в техен интерес. Ето защо считам за редно периодично да информирам, чрез средствата за масово осведомяване, какво правим, какви законодателни промени предлагаме, какво сме свършили и какво възнамеряваме да предприемем, за да създадем ясни правила и ред във всяка една сфера от дейността ни.“

Сред основните приоритети в отчета си арх. Здравков акцентира върху промените, които са направени в текстовете на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). Промените в ЗУТ бяха приети от Народно събрание, а текстовете за изменение на ЗУЗСО, предвид приключването на работата на 43 Народно събрание, все още предстоят да бъдат коригирани, допълнени и предложени за разглеждане от новия парламент. Една от причините, които наложиха това да бъдат направени предложения за адекватно обновяване и приспособяване към днешните обстоятелства е, че през последните десет години не са извършвани промени по ЗУЗСО, по който се прилага Общия устройствен план (ОУП) на Столична община.

Акцент в дейността на Направлението са и измененията в „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община“. Промените са направени с цел намаляване агресивното нахлуване на рекламата в градската среда. Следва провеждане на обществено обсъждане на проекта за изменение на наредбата.

Кандидатурата на Столична община – Направление "Архитектура и градоустройство" за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло, спечели първо място в категория „Общинска администрация“ в конкурса „Наградите на БАИТ 2016“. Проектът е насочен към подобряване и улесняване достъпа до информация, с акцент върху комуникацията с гражданите и бизнеса. Реализирането на проекта оказва благоприятно влияние върху следните целеви групи: от една страна служителите на НАГ, а от друга гражданите и бизнеса. При реализирането на проекта е взета под внимание специфичната роля, която играе НАГ в комуникацията и връзката между Столична община и гражданите и бизнеса в сферата на архитектурата и градоустройството. Сайтът на НАГ има удобен и интуитивен интерфейс, изцяло нова структура, съвременен дизайн и модерна визия.

Направени са и значими стъпки към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса в Направление "Архитектура и градоустройство". Вече всеки гражданин или фирма ще може да получава по-бързо и прозрачно в единен формат всички необходими административни актове по отношение на Разрешения за строеж, Разрешения за поставяне и Удостоверения за въвеждане в експлоатация. Това стана възможно след проект по въвеждане на цялостна технологична платформа за управление на административния процес в Направление "Архитектура и градоустройство", изградена от българската геоинформационна компания "Мапекс". Платформата обединява необходимата информация и административни документи и позволява ефективно управление на процесите в областта на устройството на територията във всички 24 районни администрации. Освен това са уеднаквени формулярите за подаване на заявления за извършване на технически услуги във всичките 24 административни района на Столична община, изработена е система от стандарти "темплейти" за постигане унифицирано предаване на подробните устройствени планове, възлагани от НАГ, стандартизирани са формулярите за провеждане на кампанийни събития на територията на Столична община.

От началото на 2017 г. работи Системата iSofMap на ГИС-София, която разполага с актуална електронна карта, отразяваща до най-малки подробности кадастралния план на Столична община и е насочена към професионалните потребители на геопространствени данни като геодезисти, строители, архитекти, нотариуси, брокери на недвижими имоти. Системата е достъпна и за всички граждани, които биха искали да направят справка за конкретен имот, относно неговото местоположение, граници и характеристики. Свободно биха могли да направят онлайн проверка за предназначението на имота и устройствената зона, в която попада, вида собственост, площ, устройствените параметри – плътност и интензивност на застрояване, минимална озеленена площ и др.

В отчета си, архитект Здравков обърна внимание и на възможностите с градоустройствени инструменти да се постига визия за устойчиво развитие на София като зелен град. Главният архитект на СО разясни до къде е стигнало сътрудничеството със световноизвестния датски урбанист Ян Геел - едно от най-значимите имена в градското планиране и автор на проекти за подобряване на градската среда в редица световни мегаполиси, който към настоящия момент работи за София.

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков: "Вярвам, че съвместно с екипа от изключителни професионалисти, работещи в Направление "Архитектура и градоустройство", ще успеем да реализираме предизвикателствата, които съм си поставил в концепцията ми за развитие на столицата ни и ще превърнем СОФИЯ В ГРАД НА ХОРАТА!“

Целият отчет на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков може да видите тук.