Ново проучване за степента на озеленяване в гр. София

липсва
Дата на публикуване: 16.07.2018

В раздел „Карти“ на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикувано ново проучване – опорно-сравнителен план за степента на изпълнение на изискванията за озеленяване спрямо устройствените зони по Общия устройствен план за територията в строителните граници на гр. София.

За проучването са използвани мултиспектрални сателитни изображения, свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“. Посоченият в схемите процент на озеленяване показва степента на наличното озеленяване спрямо изискуемото за съответната устройствена зона. В сив цвят за означени устройствените зони, за които в Общия устройствен план няма предвиден минимален процент за озеленяване.

Публикувани са обща схема в М 1:25 000 и подробни схеми за всеки от районите в М 1:10 000.

Освен като „моментна снимка“ за наличното озеленяване в София, изследването е необходимо за териториално насочване на бъдещи инвестиции, програми за озеленяване и дейности по компенсаторно озеленяване.

Изследването е изработено от екип с ръководител д-р инж. Николай Найденов от Университета по архитектура, строителство и геодезия и е прието от Общинския експертен съвет по устройство на територията.