НОВИ СЛОЕВЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ

липсва
Дата на публикуване: 09.10.2023

От 07.10.2023 г. в електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ са добавени нови слоеве, съдържащи следната информация:
• ОУП на СО (Решение 960/16.12.2009 г. МС)
• Зони изискващи специфични правила и норми
Към слоя са добавени и схеми за прилагане на ОУП чрез ПУП (прилагат се със специфични параметри и нормативи) (м. Овча Купел 1)
• Пределно допустими стойности на устройствени показатели ЖМ1, ЖМ2 и ЖМ 3
• Кадастрален план, предхождащ КККР
• към основен слой Регулация са добавени надписи и информация за допускания до изработване на ПУП
• към основен слой Застрояване е добавен текст
• Санитарно-охранителни зони на ВиК съоръжения
• Санитарно-охранителни зони на язовири
• Градска мобилност - спирки и маршрути
• Подземни проводи и съоръжения (ППС)
условни знаци
надписи
точкови котировки
други линии
колектор
газопровод
топлопровод
слаботокова
електропроводи
канализация
водопроводи
*Слоят е информативен. Изходни данни за проектиране следва да бъдат получени от експлоатационните дружества.


Чрез използване на бутона „Информация“ свободно могат да се видят данни за обектите включени в слоевете. Данните, които представляват интерес за потребителя следва да бъдат избрани от падащото меню и включени, тъй като не са заредени по подразбиране.


В рамките на следващата работна седмица, след като бъдат одобрени, всички слоеве ще бъдат видими и в мобилното приложение NAG.Mobile.


 Една от основните цели на Направление „Архитектура и градоустройство“ е дигитализацията, която не само подобрява качеството на предоставяните административни услуги, но и облекчава достъпа чрез електронен портал.