По-голям процент обработени заявления в срок, посредством СИАА

липсва
Дата на публикуване: 15.11.2022

                Съгласно заповед N СОА22-РД09-512/01.03.2022 г. на Кмета на Столична община, считано от 01.03.2022 г. всички заявления за разрешаване на изработването и одобряването на подробни устройствени планове се обработват от експертите в Направление „Архитектура и градоустройство“ чрез Система за издаване на административни актове.

В началото на м. ноември се извърши сроков контрол и мониторинг, по отношение на дейността на отдел „Устройствено планиране“. Анализът обхваща обработката на заявленията за разрешаване на устройствена процедура, посредством системата за издаване на административни актове.  Констатира се  значително скъсяване във времето за извършване на вътрешноведомствени съгласувателни процедури, които се осъществяват посредством електронен съгласувателен лист.

В периода 01.03.-10.11.2022 г., в системата са регистрирани общо 788 броя заявления за разрешаване на устройствена процедура, подадени на гише и по електронен път, чрез електронния портал на НАГ - https://nag.sofia.bg/

По отношение на сроковия контрол са разгледани около 250 заявления на случаен принцип, от общо 788, за които е констатиран срок за събиране на становища между 5-8 дни. Посредством системата са попълнени общо 608 броя електронни съгласувателни листа, свързани с постъпилите преписки за разрешаване на устройствена процедура.

Чрез системата са изготвени 201 броя административни актове – заповеди за разрешаване на устройствена процедура и 321 броя писма до заявителите за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителни документи.  Обработените заявления с издаден краен административен акт или изготвено писмо в определения срок са 70 % от общия брой постъпили за периода 01.03.-10.11.22 г., което надвишава значително процента на обработените преписки, в срок, преди март месец, тази година – 46 %.

Извършеният анализ предоставя информация и за постъпилите заявления за допускане на устройствена процедура по райони, което значително ще помогне за реорганизацията на работния процес по отношение на разпределението на задачи към съответните отговорни експерти.

В периода 01.03.-10.11.2022 г. най-много заявления за разрешаване на устройствена процедура са подадени за район Панчарево – 26 % от общия брой заявления, следван от втория, най-натоварен район – Нови Искър – 12 %. На трето място по заявени устройствени процедури са райони Витоша и Банкя - 8 % от общия брой постъпили заявления.

Паралелно с обработката на новите заявления чрез СИАА, в отдела са обработвани и постъпилите заявления преди стартирането на системата на 01.03.2022 г. Издадените актове са издавани с индекс РА50.

Общият брой издадени административни актове през 2022 г. (включва заповеди за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП) от отдел „Устройствено планиране“, дирекция Териториално планиране са 1120 броя. Всички административни актове са публикувани на електронната страница на НАГ - https://nag.sofia.bg/registerurbanplanningorders , в раздел регистри, като обхвата на всяка разработка е отбелязан на карта.

Създаването на единен подход при организацията на движението на документи в СИАА осигурява уеднаквяване на практиките при издаване на административни актове в администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“, като осигурява унифицирано, бързо и качествено изпълнение на задачите в поставените срокове, при предоставяне на административни услуги, свързани с устройственото планиране от Направление „Архитектура  градоустройство“ .