Втора част на общественото обсъждане за проекта за подробен устройствен план на парк "Борисова градина"

липсва

На 26.06.2019 г. от 17,30 часа в УАСГ, Аула Максима, ще се проведе втора част от дискусиите по общественото обсъждане на проекта за подробен устройствен план на парк "Борисова градина", на която ще се обсъдят постъпилите предложения.

Борисовата градина попада административно в няколко района на града, граничи с главни градски артерии и много жилищни и административни територии. По тази причина части от нея попадат в различни градоустройствени планове, някои от които са остарели или непълни. За доброто управление на тази територия на града е необходимо тя да бъде урегулирана с отделен план, който да гарантира защитата и развитието й като най-важен елемент на зелената система на София.

Общината представя проекта на гражданите на София, за да се проведе дискусия с максимално широко участие и за да се чуят всички мнения и предложения.

 

 

Схема-обхват

Специфични правила и норми

Графични материали