Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на oобекти на техническата инфраструктура за обекти в свлачищни терени на 09.10.2019 г. от 14,00 часа

липсва
Дата на публикуване: 07.10.2019

 Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на oобекти на техническата инфраструктура за обекти в свлачищни терени при следния дневен ред:

1. Укрепване на активни свлачища с рег. N SOF46.02659-36 и рег. N SOF46.02659-13 - гр. Банкя между ул. "Жан дьо Лафонтен";

2. Инженерно-геоложко зониране със схема по чл. 108 от ЗУТ на територията на с. Кокаляне - м. "в.з. Кокалянски ханчета", второ разширение на "в.з. Кокалянски ханчета" и м. "в.з. Михово блато" към проект за ПУП-ИПРЗ на с. Кокаляне, район "Панчарево".

Заповед

Материали по т.1

vik свл-банкя-укр-ситуация lp (1)

vik свл-банкя-укр-ситуация model (1)

vik свл-банкя-укр-ситуация napr (1)

геотехника-банкя-свл-лафонтен-тп-07-2019-1

записка-укр-свл-банкя-тп-част-vik

кис-банкя-свл-лафонтен-тп-07-2019

Материали по т. 2

Доклад-Кокаляне

Зониране

Таблица

 Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 09.10.2019 г. от 14:00 часа в сградата  на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.