Столична община завърши работата по актуализацията на недвижимите културни ценност в Зона „Г-14“ – Запад

липсва
Дата на публикуване: 26.10.2023

 

В рамките на цялостната политика, провеждана от Столична община по отношение опазването на недвижимото културно наследство, е разработена актуализация на недвижимите културни ценности в Зона „Г-14“ – Запад. Зоната, която включва уличните ансамбли в участъка между бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“ , ул. „Георги С. Раковски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“ “ (с изкл. на уличните фронтове по бул. „Кн. Мария Луиза“ и бул. „Княз Александър Дондуков“),е една от най-характерните и най-запазените структури от първата половина на ХХ век на територията на Столична община, като същевременно е с голям потенциал за развитие и значителен инвеститорски интерес.

Разработката включва пълно проучване на изследваната територия и на обектите в обхвата й. Събрани са данни, изготвени са анализи, оценки и предложения за предоставяне, актуализиране на статут или прекратяване на временен режим за опазване на всяка недвижима културна ценност.

Изготвено е предложение за предоставяне на статут на груповата недвижима културна ценност Ансамбъл „Зона Г-14 – запад“, към който са приложени допълнителни подробни данни, анализи, схеми и силуети.

По отношение на единичните недвижими културни ценности са разработени общо 41 бр. мотивирани предложения, от които:

-                     предложения за предоставяне на статут или актуализиране на статут на единични недвижими културни ценности – 26 бр.;

-                     предложения за деклариране на нови или отписани единични недвижими културни ценности - 13 бр., от които 10 бр. са за възстановяване на статут (отписани при предишни актуализации) и 3 бр. са новоидентифицирани;

Идентифицирани са и 51 бр. обекти, които не притежават признаци на ЕНКЦ, но имат значение за съхраняване на автентични характеристики на груповия обект.

Разработката е изпратена в Националния институт за недвижимо културно наследство за провеждане на необходимите процедури преди издаването на заповед от министъра на културата.