НАГ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ и изпълнители по договори в сферата на устройственото планиране

липсва
Дата на публикуване: 28.11.2016

Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ в качеството й на възложител  по Закона за устройство на територията и изпълнителите по договори в сферата на устройствено планиране и инвестиционно проектиране на територията на Столична община.

С това ръководство се определят условията и реда за обмен на цифрови данни между Столична община- НАГ и изпълнителите по договори в сферата на устройственото планиране и инвестиционно проектиране на територията на Столична община. Целта на ръководството е синхронизиране, стандартизиране и контрол на обмена на цифрови данни. Предоставените данни са в цифров вид и съдържат графични файлове на всички видове подробни устройствени планове и техните изменения.

Повече информация тук