Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 21.07.2017

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 28.07.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

Заявление с мотивирано предложение за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІ - „за БОДК, Министерство на външните работи”, кв. 452, м. „Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10”, район „ Средец”, гр. София

Заповед - Дневен ред

Обяснителна записка

Снимков материал

Мотивирано предложение