СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2021

По повод искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта "в територии със средно и високо застрояване, както и" от ЗУТ, Главният архитект на Столична община изрази категоричната си позиция за съответствието на текстовете с разпоредбите на Конституцията на Република България.

ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО

СТАНОВИЩЕ