Столичният общински съвет одобри сградите, които ще бъдат финансирани по Програма „Културно наследство“ на Столична община през тази година

липсва
Дата на публикуване: 25.02.2022

На заседание, проведено на 24.02.2022 г., Столичният общински съвет одобри сградите, които ще бъдат финансирани през 2022 г. по Програма „Културно наследство“ на Столична община. Програмата, коя.то стартира през 2019 г. по инициатива на г-жа Йорданка Фандъкова, има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно насле.дство като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Одобрените сгради са характерни примери на софийската архитектура предимно от началото на ХХ век и с възстановяването им ще се подобри визията на някои от най-характерните градски пространства. Сградите, почти всички от които са частна собственост, са следните:

1.       Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ № 52;

2.        Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3;

3.        Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 65;

4.        Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4;

5.        Сграда на б. кафене "Средец" /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ № 6;

6.        Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ № 101;

7.        Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ № 143;

Резервни обекти:

8.        Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ № 7;

9.        Жилищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството, а собствениците им се задължават в тригодишен срок да изпълнят необходимите ремонтни дейности.