Столичният общински съвет прие изменения в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

липсва
Дата на публикуване: 27.07.2023

Проектът за изменение е изработен от работна група, съставена от специалисти от администрацията, представители на професионалната и академична общност на ландшафтните архитекти, общински съветници и юристи. Работната група изработи текста на изменението след задълбочен анализ на прилагането на действащите норми, практиката и тенденциите в развитието на процесите при управлението, проектирането и опазването на зелената система и запознаване на подобни норми от други европейски държави. Целта на изменението е да се подобрят механизмите за картотекиране на трайната растителност, да се подобри работата на администрацията при управлението на зелената система, да се създадат  обективни и еднакви критерии при одобряване на проекти и планове при прилагане на технически изисквания, които гарантират устойчиво развитие на растителността. Друга основна цел е подобряването на контрола върху създаването и опазването на озеленените площи при по-голяма информираност на обществото.

Основни промени са направени в подробното уреждане на разпоредбите, които засягат начина на картотекиране на растителността, оценката на компенсаторното озеленяване, техническите изисквания към проектите по паркоустройство и благоустройство, фазите на административния процес във всички етапи на планиране и проектиране, въвеждането в експлоатация на изпълнените проекти и контрола върху опазването и поддържането на зелената система на града.  

Създаването на нов раздел в наредбата, който се отнася до правилата и задълженията при картотекирането на трайната растителност, ще доведе до подобряване на тази дейност, която е гаранция за опазването на ценната растителност в града. Предложеният модел за създаване на проектите за картотека и своевременното им отразяване в регистъра ще подобри контрола при опазването на ценните дървета както от страна на администрацията, така и от гражданите.

Разпоредбите, които касаят начина на предписване на компенсаторно озеленяване, ще прекратят от една страна някои съществуващи практики вместо засаждане на дървета в замяна на премахнатите да се предписват други благоустройствени дейности, а от друга – ще уеднаквят критериите за оценка на необходимия брой дървета за засаждане в зависимост от вида и състоянието на премахнатите.

Комплексните изисквания към  градската среда за благоустрояване, паркиране, инфраструктура и др. и модерните технологии поставят предизвикателства към новопроектираното озеленяване, особено в зоните с по-интензивно застрояване. Новите текстове поставят ясни технически критерии към проектите за озеленяване, които  ще допринесат за създаване на по-добри условия за развитие на растителността, особено на трайната. Новите изисквания за засаждане на дървета в големите паркинги, изпълнение на пропускливи настилки, задължително предвиждане  на съоръжения за съхранение на вода за поливане и изграждане на поливни системи ще подобрят климата и комфорта в града и ще гарантират развитието на растителността. Тези подробни технически допълнения създават и предпоставка за еднакви административни практики в различните структурни звена в общината при одобряване на проектите.  

Нови текстове са включени и в раздела, който касае контрола от страна на общината при премахване на растителност. Разрешенията за премахване на растителност ще придобиват правно действие само след влизане в сила на разрешението за строеж, заради което са издадени. Освен определянето на конкретни  дати в разрешението за  премахване на растителност, с което се гарантира възможността за присъствие на общински служител, публикуването му на интернет страницата на съответния район и задължението за съставяне на протокол за правилното му прилагане, подписан от служебни лица, ще увеличи възможността за контрол и публичност на тази дейност. 

В изменението на наредбата са създадени голям брой приложения, които описват подробно начина на прилагане на разпоредбите – технически параметри на видовете озеленяване, на почвения слой, на диаметрите на дърветата и др. Създадени са типови образци на документи – констативни протоколи за всички процедури, универсални таблици и др.  Тези нови приложения гарантират правилното и еднакво прилагане на наредбата в различните райони на столицата, създават яснота и предвидимост у гражданите и бизнеса. 

Наредбата беше представена за обществени консултации, в които взеха активно участие представители на професионалните и граждански организации, на бизнеса и отделни граждани. Много от постъпилите предложения бяха взети предвид при създаване на окончателния текст.