Промени в документацията на конкурса за площад „Света Неделя“

липсва
Дата на публикуване: 02.10.2018
В обявения от Столична община ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София по искане на Камара на архитектите в България са направени промени в документацията. Намалени са изискванията към участниците в конкурса по отношение на:
- реализирания минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти;
- реализирания минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
- площта на обекта, идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка, който участникът следва да е изпълнил през последните три години;
- средносписъчния годишен брой на персонала и броят на членовете на ръководния състав за последните три години.
С пълния текст на изменената документация можете да се запознаете в раздела „Профил на купувача“ - https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914 и на сайта на конкурса - www.svetanedelya.com.
Срокът за подаване на оферти е 18.10.2018 г., 17,30 ч.