НАГ вече извършва техническите услуги, свързани с озеленяване

липсва
Дата на публикуване: 03.01.2018

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета с Решение № 794 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет, вече е в сила.

Основната цел на промените е облекчаване на процедурите и повишаване ефективността на работата при обслужването на гражданите и бизнеса, както и осигуряване на по-добра координация между звената в администрацията на Столична община.

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) вече извършва услугите, свързани с дейността му в сферата на устройственото планиране и разрешаване на строителството – заверка на заснемания и на експертни оценки на съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на подробни устройствени планове и при издаването на визи за проектиране; съгласуване на визи за проектиране, схеми за поставяне и скици с указан начин за поставяне; съгласуване на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ за строежите и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура; даване на указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността; даване на становища за изпълненото озеленяване за разрешаване ползването на строежите.

Описаните дейности се извършват от експертите на НАГ за строежите, за които компетентен орган за одобряването на плана или проекта е Главният архитект на Столична община или упълномощено длъжностно лице от НАГ.

За обектите от компетентността на главните архитекти на райони съгласуването се запазва по досегашния ред – от общинските органи по озеленяване в съответната районна администрация.