Изработване на инвестиционни проекти за многофункционална училищна спортна зала в 6 училища на територията на СО

липсва
Дата на публикуване: 31.08.2018

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” приключи откритата процедура за обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането й на територията на 6 /шест/ училища в Столична община и упражняване на авторски надзор“.

На първо място е класиран участникът „Архитектурно-инженерен състав“ ЕООД.

Инвестиционният проект, който трябва да разработят проектантите, следва да предложи решение за постигане на естетическа, здравословна, безопасна и общодостъпна среда за развитие на спортна дейност, без това да пречи на паралелното развитие на образователна дейност. Бъдещите зали се предвижда да изпълняват следните функции: провеждане на часовете по Физическо възпитание и спорт в съответствие с учебната програма; провеждане на общоучилищни мероприятия с културна, информационна и др. насоченост; провеждане на тренировки и състезания на училищните отбори по различни спортове; провеждане на тренировки и състезания на местните спортни клубове по различни спортове; провеждане на тренировки, спортни занимания, местни турнири и др. от граждани; провеждани на културни, музикални и др. събития на районно ниво.

Залите ще бъдат разположени в училища с голям брой ученици, като са отчетени възможностите за разполагането им в съответния училищен двор, осигуряването на достъп за външни лица и др. Определените 6 училища са:

-     2 СУ „Емилиян Станев“ – район „Витоша“;

-     51 СУ "Елисавета Багряна" – район „Красно село“;

-     55 СУ "Петко Каравелов" – район „Студентски“;

-     56 СУ "Проф. Константин Иречек" – район “Люлин“;

-     79 СУ "Индира Ганди" – район “Люлин“;

-     144 СУ „Народни будители“ – район „Младост“.

Срокът да изработване на инвестиционните проекти е 40 календарни дни след предоставяне на изпълнителя на изходни данни за проектиране.

Очаква се строителството на залите да започне през 2019 година.