Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал.

липсва
Дата на публикуване: 04.08.2022

⚠️Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал.
През 2017 година Направление „Архитектура и градоустройство“ създаде
Web базирана Единна информационна система  за издаване на административни актове на Столична община (ЕИСИААСО).
Създаването на единен подход при организацията и движението на документи в СИАА има за цел да осигури уеднаквяване на практиките при издаване на административни актове в общинската администрация, като осигурява унифицирано, бързо и качествено изпълнение на поставените срокове при предоставяне на административни услуги от Направление „Архитектура  градоустройство“ и районните администрации на Столична община.
☑️Системата е надграждана и доразвивана многократно в периода 2017-2022 г.
☑️Официално е въведена в редовна експлоатация със Заповед NСОА22-РД09-512/01.03.2022 г. на кмета на Столична община.                                                                 ☑️Системата е задължителна за ползване за всички районни администрации на Столична община и Направление „Архитектура и градоустройство“.
☑️Поддържа структурирана база данни, съдържаща над 400 хиляди файла, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, като поддържа електронни регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството, въвеждането в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност, процеси и мероприятия по отчуждаване,  както и незаконни обекти на територията на Столична община.
☑️Считано от 1 март 2022 г. чрез електронния портал на НАГ са достъпни 16 броя нови електронни услуги, свързани със заявяването на разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) и одобряването на ПУП от Главния архитект на Столична община, достъпни на адрес:
👉https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974
☑️Считано от 1 април 2022 г. всички 24 районни администрации на Столична община изготвят административните актове по градоустройствени процедури чрез системата.
Чрез СИАА се издават и публикуват административните актове, издадени от главния архитект на Столична община/главния инженер на НАГ и Главния архитект на район/Главния инженер на район, съгласно предоставените им правомощия.
Изготвянето на актовете се осъществява на основание на постъпили заявления:
☑️по електронен път чрез електронния портал на НАГ;
☑️чрез ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване);
☑️чрез ЕМЗЗПЕАУ (Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги);
☑️заявления, постъпили на хартиен носител, регистрирани в системата и получили рег. номер от АИСНАГ – Акстър и АИС (Автоматизирана информационна система) на районните администрации.

Чрез СИАА се изготвят, издават и публикуват следните административни актове:
☑️Електронни удостоверения за устройствен статут;
☑️Електронни визи за проектиране по чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ
☑️Разрешения за строеж;
☑️Разрешения за строеж за благоустройствени обекти;
☑️Разрешения за поставяне;
☑️Разрешения за промяна на предназначението;
☑️Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи/благоустройствени обекти;
☑️Удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти.
Градоустройствени заповеди:                     

Подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници.
⚠️Създава се електронен съгласувателен лист, като по този начин електронното досие, съдържащо всички прикачени документи е достъпно едновременно от всички експерти. По този начин становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване по отделно и поетапно. По този начин, при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции, заявителят получава информацията своевременно.   
☑️Заповеди за разрешаване на устройствена процедура;
☑️Заповеди за одобряване на ПУП.

Чрез СИАА се публикуват в електронния портал на НАГ следните административни актове/документи:
☑️Визи за проектиране;
☑️Протоколи по време на строителство;
☑️Заповеди по време на строителство;
☑️Заповеди на Дирекция „Общински строителен контрол“, в т.ч. наказателни постановления;
☑️Доклади на главния архитект на СО до СОС.
⚠️Всички документи и административни актове са публични и са достъпни в електронния портал на НАГ, в раздел „Регистри“, достъпен на адрес:
👉https://nag.sofia.bg/Pages/Render/187 
и чрез карта на административните актове, при избор на бутон информация към съответния имот, достъпна на адрес:
👉https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones
В последващи публикации ще публикуваме подробна информация за всички възможности за електронно заявяване на услуги, чрез електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“.