Съобщение за отмяна на обществено обсъждане

липсва
Дата на публикуване: 05.11.2020

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-404/04.11.2020г. се отменя насрочената съгласно Заповед № РОК20-РД09-362/02.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо СОУ с адм. адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7,  район „Овча купел” заключителна дискусия по общественото обсъждане на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул.“Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул.675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул.659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул.“Промишлена“) без кв.101, кв.101“а“, част от кв.101“б“, УПИ ІІ-за ОДЗ в кв.109; части от кв.114 и кв.113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл.108- ЗУТ).

Заповед