ОТКРИТ НАДЗЕМЕН ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА СПОРТ

липсва
Дата на публикуване: 22.06.2021

Възложител: “Пазари Изток“ ЕАД в УПИ III, кв.1, м. "Гео Милев", СО р-н Слатина.

Застроена площ на паркинга – 1590 кв.м

Разгъната застроена площ на паркинга – 6430 кв.м

Осигурени паркоместа – 158 бр.

В един от най-интензивно натоварените с трафик, обществени и търговски функции райони на столицата, известен като „Румънското посолство“, се предвижда изграждането на открит надземен етажен паркинг към пазар Ситняково. Проектът е за паркинг с капацитет от общо 158 паркоместа, товаро-разтоварителни съоръжения, зона за публични събития и използваем покрив със спортни функции.

Сградата е разположена свободно в имота като конзолно се надвесва над съществуващите обслужващи и складови помещения към зеленчуковата борса.

Основният пешеходен достъп към обекта се осъществява от южна страна откъм бул. Шипченски проход през пазара, посредством стълбище и рампа покрай кафенето. До всички точки на сградата е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Запазва се съществуващият автомобилен подход от ул. Сирак Скитник и се предвижда още един от бул. Шипченски проход. И от двата входа за автомобили към имота са предвидени автоматични бариери за контрол на достъп. В северозападната част на имота се обособява уширение на пътното платно, което ще се ползва за маневриране и временно спиране на автомобили за сметопочистване. Предвидени са 24бр. велосипедни места.

Застрояването представлява един обем с планова схема на неправилен четириъгълник. Динамиката на неправилната в план форма е обоснована от функционалната структура, геометрията на имота и контекста на вече същестуващата административна сграда в съседство.

Сградата се развива на общо 4/четири нива, като партерното ниво е по наклона на терена. Следващото ниво е с по-малка площ, за да се осигури необходимото пространство за зареждане и маневриране на товарни автомобили в зоната на съществуващия дебаркадер на партера.

Към основната функция на сградата – паркинг, се добавят съпътстващи функции. Последното ниво, до което достига рампата за автомобили, е с по-голяма етажна височина, за да се създадат подходящи условия за организиране на различни видове събития /автошоу, събития тип коктейл и т.н./.

На покрива е развита зона за спорт и рекреация с открито спортно игрище с размери 40/20 м, обслужващи помещения, входно фоайе с кафене, съблекални и 2/две зали за тренировки.

Тези функции спомагат за добавяне на принадена стойност и повече гъвкавост във формите на управление на етажния паркинг при различни условия.

Вертикалната комуникация се осъществява чрез автомобилна рампа, един асансьор за 6 човека с товароподемност 630кг и евакуационно стълбище, свързващо всички нива.

Съвременният и характерен образ на сградата е постигнат чрез фасадна решетка от стоманени въжета, по които ще се увива зелена растителност. Озеленената фасада помага за вписване на новото застрояване в силуета на озеленяването в района. Освен декоративните и естетически качества, зелената фасада има за цел да намали въздействието от шум и прах при ползването на паркинга.

Сградата е отворена, което елиминира нуждата от оборудване и експлоатационни разходи за отопление, вентилация и климатизация. Предвидената фасадна система и фасадно озеленяване осигурява частична слънцезащита. Така се предотвратява прегряване и се подобрява естественият микроклимат в сградата без допълнителни средства. Реализирането на открит паркинг елиминира необходимостта от противопожарни мерки за отдимяване и вентилация.