Документация от проведения конкурс за инвестиционните проекти и документацията за избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София - зона 2"

липсва
Дата на публикуване: 07.10.2018
Във връзка с повишения обществен интерес и неверни твърдения, че документацията от проведения конкурс за инвестиционните проекти и документацията за избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София - зона 2" са свалени от сайта на НАГ, публикуваме линкове към страниците, на които могат да бъдат намерени посочените материали:

Документацията от проведения конкурс и конкурсните проекти могат да бъдат намерени на страницата на Направление "Архитектура и градоустройство", раздел "Профил на купувача", "Обществени поръчки, открити до 01.10.2014 г." - Конкурс за участие с проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София - линк:


Инвестиционните проекти в пълен обем и документацията за избор на изпълнител на СМР могат да бъдат намерени на страницата на Столична община, раздел "Профил на купувача", "Обществени поръчки, открити след 01.10.2014 г." /затворени за участие/ - 69395 "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София - зона 2" - линк: