Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

липсва
Дата на публикуване: 21.04.2021

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-56/20.04.2021г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 28.04.2021г. от 18.00 ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на район Панчарево-СО, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища постъпили след определения срок -14.05.2021 г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира на сайта на  района- pancharevo.org.

Заключителната дискусия да се проведе на 18.05.2021 г. от 18:00ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ