НОВО: ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖИ ОТ 1, 2 И 3 КАТЕГОРИЯ

липсва
Дата на публикуване: 25.03.2020

От днес 25.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още една електронна услуга:

Заявяване на Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект

(за 1, 2 и 3 категория строежи)

Услугата е достъпна на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D

Или чрез намиране на услугата от общия списък с услуги: https://www.sofia-agk.com/Services/Index

Условията за ползване на електронната услуга са следните:

1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

•Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)

•Виза за проектиране (когато е необходимо)

•Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект (в заявлението се посочва датата на одобрените проекти). Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Заявление за одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

•Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ

•Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)

• Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4)

• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

• Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)

• Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)

• Други

 

2.ПЛАТЕНА ТАКСА

Можете да заплатите таксата за заявената от Вас административна услуга по банков път по сметката на НАГ:

ОБЩИНСКА БАНКА

BG49 SOMB 9130 3126 2957 01

BIC: SOMB BGSF

Можете да изчислите таксата на заявената от Вас услуга, чрез калкулатор за такси и услуги

 https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D

 

4.РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ

Регистрация можете да извършите на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Account/LogIn?returnUrl=%2FEservices%2FUpsert%3FserviceTypeId%3D-kYihVe-cU0%253D%26documentTypeId%3D620hvBWHf6c%253D

 

Как да регистрирате потребителски профил в портала на НАГ можете да видите на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/968

 

5.ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС – заявяването на услугата става чрез квалифициран електронен подпис

 

Ръководство за заявяване на е-услуга можете да видите ТУК