Столичният общински съвет прие Стандарта за настилки в пешеходните пространства

липсва
Дата на публикуване: 21.07.2022

На днешното си заседание Столичният общински съвет прие Стандарта за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община. 

С Наредбата,  която бе приета през декември 2020 г., се поставят специфични изисквания за облика на градските пространства, като се определят и допълнителни изисквания към инвестиционните проекти и изпълнението на строежи, реконструкции и ремонти на сгради, улици, площади и други с цел създаване на удобна, достъпна и естетична градска среда, правилно и целесъобразно използване на обществените ресурси при строителството и ремонтите на публичните пространства.

Наредбата функционира като регулаторна основа и е допълнена с подробни тематично разработени приложения за всеки основен компонент на средата – стандарти. Стандартите съдържат подробни архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към проектирането и изпълнението, които са съобразени със спецификата на всеки отделен компонент и елемент и имат за цел да обхванат максимално подробно изискванията, правилата, нормите и критериите за избор на проектни решения, материали, технологии и практики при строителството на благоустройствени и други обекти в публичните пространства.

Стандартът за настилките на пешеходните пространства в града е първият от тематична група стандарти, свързани с градските пространства, които Направление „Архитектура и градоустройство“ разработва, тъй като те са от съществено значение за цялостния облик и удобството на гражданите. Удобната пешеходна достъпност е и фактор за намаляване на използването на личен транспорт при придвижването на гражданите, а също и за приобщаване към активен социален живот на съгражданите ни с двигателни и зрителни увреждания. 

Стандартизираното изграждане на тротоари и пешеходни зони при спазване на ясни и унифицирани регламенти за избор на материали, размери и технологии ще доведе до по-високо качество на строителството и така ще намали разходите за ремонти, както и ще създаде еднозначна и публично достъпна база за контрол на  строителството. Стандартът дори може да бъде основа за адаптиране на съществуващи производства към нуждите на столицата, която е най-големия национален пазар за такива продукти.

Стандартът за настилки в пешеходните пространства има връзка и със създаването на условия за ефективно улично озеленяване, както и с разполагането на градското обзавеждане. Предстои представянето и на стандартите за елементите на градско обзавеждане и за графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване.

Със съдържанието на стандарта може да се запознаете тук.