НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ С РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

липсва
Дата на публикуване: 30.03.2020

От днес 30.03.2020 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ има потвърдена регистрация в Система за сигурно електронно връчване, във връзка с предоставяне на допълнителни възможности за гражданите и бизнеса на територията на Столична община, ползващи административни услуги.

Системата е достъпна на следния линк:

 ВХОД към Система за сигурно електронно връчване

Подробна информация за възможностите на системата:

Услуги за електронна препоръчана поща

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента:

Член 43
Правна сила на услугите за електронна препоръчана поща:

  • 1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.
  • 2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за цялост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получател и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и получаване на данните.

1Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

 

 

Помощна информация за ползване на системата