Готов е сборникът „Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“.

липсва
Дата на публикуване: 09.01.2017

Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016  към Столична Община, направени на територията на район „Възраждане“, кв. 142. Изборът на зоната на изследване е направен чрез обсъждане между авторския колектив и партньорските организации-управлението на район „Възраждане“ и Гражданска инициатива „Възраждане-Женски пазар“.

Целта на проекта е да се предложат условия за ефективно развитие на  урбанистичния потенциал на  централните исторически  квартали, чрез възстановяване на културната и пространствена стойност на градската тъкан в непосредствена близост с археологическите разкрития и забележителните централни обществени пространства на Столицата.

Проектът предлага система за изследване на сгради и пространства с приложение на положителни европейски практики и изучаване на обществените нагласи и очаквания.

Формулирани са  предложения за оценка на състоянието и третиране на съществуващите сгради и пространства с цел тяхното опазване, обновяване, преустройство и оздравяване.

Реализирана е съвместна работа с обитателите и администрацията на района чрез обсъждане на работни материали, резултати и предложения. Създадени са условия за участие на локалното население в оценките и предпоставките за устройствени и професионални решения.

Формулираните  модели са основа и предпоставка за политика за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали.

Работата е реализирана с активното гражданско и на местната власт участие, като са използвани резултатите от Социологическо изследване „Проучване  на общественото мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски квартал“, което се осъществи в обхвата на булевардите „Мария Луиза“, „Тодор Александров“, „Опълченска" и Сливница“, както и изследването “Изучаване на френския и европейския опит в областта на опазване, обновяване и социализация на исторически градска квартали“. 

Съставител и редактор сборника е доц. д-р арх. Свободна Вранчева, ръководител на авторския колектив. Компютърната  обработка е поверена на  арх. Атанас Ковачев и д-р Добри Бояджиев, гл.ас. В обсъждането му взеха участие:  Малина Едрева (председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно пмногообразие къмСОС), Ирина Йорданова (председател на Програмния съвет на Програма „Европа” на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към СОС), арх. Здравко Здравков (главен архитект на Столична Община), Екатерина Йорданова (председател на комисията по транспорт и туризам- СОС), Силвия Христова (председател на комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; -СОС, г-жа Савина Савова (Кмет на район „Възраждане“), г-жа Татяна Димитрова (Зам.-кмет на район „Възраждане“), Пепа Илиева (PR- консултант на район „Възраждане”), представители на програма „Европа”, редица специалисти от НАГ, Драгомир Димитров (изп. директор на пазари „Възраждане“), архитекти и представители на САБ и КАБ, граждани-обитатели на изследвания район.

Сборникът „Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“ може да прочетете тук.