30% повече издадени административни актове през 2022 г., спрямо 2021 г.

липсва
Дата на публикуване: 22.08.2022

Издадените административни актове по заявления за градоустройствени процедури са се увеличили с 30 %, спрямо 20.08.2021 г. за петте месеца от въвеждането на електронния съгласувателен лист в системата за изготвяне на административни актове на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Работата със системата през последните пет месеца помогна за целите на извършения общ мониторинг на процесите и за подобряване на организационния процес, тъй като показа забавянето на всяко едно ниво в администрацията по изпълнението на услугите. На базата на извършения анализ от дирекция „Контрол и мониторинг“ се заложиха конкретни вътрешни срокове за всеки участник в процеса по изготвяне на административния акт, което доведе до по-добрата организация и по-бързата обработка на заявленията.  

Дигитализацията на заявленията осигури възможността те да се обработят едновременно от всички участници в процеса по съгласуване. По този начин времето за събиране на становища значително се скъси и в момента то отнема между пет и седем дни, спрямо времето, което отнемаше до момента - между един и два месеца, при обработката им на хартиен носител.

В значителна част от случаите, при установени пропуски в документацията или установена необходимост от нанасяне на корекции, същите се установяват навременно и предават на възложителя за отстраняване.  

За периода 15.07.2022 – 15.08.2022 г. от експертите на Дирекция „Териториално планиране“ и Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ са обработени около 600 броя заявления за градоустройствени процедури. За част от тях са издадени административни актове, а за останалите са изготвени писма до възложителите за отстраняване на нередовности и нанасяне на корекции.

В тази връзка ръководството на Направление „Архитектура и градоустройство“ апелира за подаването на заявленията за градоустройствени процедури по електронен път. Пълна информация за електронните услуги можете да видите на следния линк:  https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974