Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 22.12.2021

В изпълнение на политиката на Кмета на Столична община за подпомагане на бизнеса за преодоляване на последиците от пандемичната обстановка от COVID-19, Главният архитект издаде заповед, с която одобрените за 2020 година схеми за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, ще важат до края на 2022 година, без да е необходимо да бъдат подновявани и презаверявани.

По този начин ще се облекчи административната тежест на заинтересованите търговци на територията на Столична община.  

ЗАПОВЕД РА50-981/22.12.2021 г. на Главния архитект на Столична община