Столичният общински съвет прие решение, относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2017

На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие Решение за приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. Решението е взето по доклад, внесен от Главния архитект на Столична общинаарх. Здравко Здравков.

Приетата наредба ще подобри значително взаимодействието на органите на местна власт и обществеността при решаване на въпроси в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, като се регламентират по-ефективни способи за информираност и участие в този процес.

Предвижда се създаване и поддържане на отворен регистър на заинтересовани лица, който ще позволи максимално широко оповестяване, предоставяне на информация от страна на администрацията и от друга страна - обратна връзка с мнения и предложения, включване на експерти от различни сектори и максимално използване на гражданската енергия в решаване на проблемите на града.

Освен усъвършенстване регламентирането на общественото обсъждане по въпроси и процедури, което е уредено като задължително в законите за устройство на територията, касаещи Столична община (ЗУТ и ЗУЗСО), по повод еднозначното изискване на гражданското общество за необходимостта от разширяване на обхвата на обществените обсъждания, с наредбата това се заложи в няколко посоки: обсъждане на заданията за устройствени планове, финансирани от общинския бюджет, обществено обсъждане на подробни устройствени планове, свързани с опазване и закрила на недвижими културни ценности, обсъждане на инвестиционни намерения, които имат значително въздействие върху градския силует и среда и други.

 В 30-дневния срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА са постъпили предложения и становища по внесения от Главния архитект на СО проект, които са отразени в справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, която е публикувана на интернет страницата на Столичния общински съвет. Предложения и становища са постъпили от: Национална асоциация на строителните предприемачи, Войслав Тодоров и Анета Григорова – общински съветници, Живко Георгиев, Борис Цветков – общински съветник, Съюз на урбанистите в България, фондация „ЕкоОбщност“, Граждански районен обществен съвет – „Красно село“, Български център за зелена икономика, Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“ (Граждански комитет „Спасение 2000“, Гражданско сдружение „Бели брези“, ИК за опазване зелените площи в кв. „Редута“, Сдружение за защита на район „Лозенец“, Сдружение „Гражданска инициатива за устойчиво развитие“, Съюз на специалисти по парковете и ландшафта в България).

В резултат на обсъдените предложения и становища, приетите от тях са отразени в проекта за Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.