МИНЕРАЛНА ВОДА – НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА“

липсва
Дата на публикуване: 18.06.2021

За осъществяване на заложените цели на Столична община в „Стратегия за използване и управление на потенциала от минерални води на територията на СО”,  след обстойно обследване и извършване на ремонтно-технически дейности, успешно беше  възстановена възможността за включване в работен режим на сондаж № С-6хг с дълбочина 640м към находище „София-Баталова воденица“ („Зона Б-5“).  Изследванията на минералната вода потвърдиха нейните благоприятни качества за питейно и балнеоложко приложение.

След утвърждаване на санитарно – охранителна зона около сондажа и приемането на пояс I-ви от комисия, назначена със Заповед № 63/17.05.2021г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“,  на 17.06.2021г. е открит водоналивен кът за гражданите на София на ул.“Българска морава“, на границата с Аквапарк „Възраждане“. 

Качествата на минералната вода са отразени в Балнеологична оценка от Министерство на здравеопазването, поставена при водоналивния кът.