Още една сграда в София ще върне характерния си образ

липсва
Дата на публикуване: 20.03.2024

За сградата на Института по балканистика с център по тракология на Българската академия на науките, разположена на ул. „Московска“ № 45, е издадено разрешение за строеж за основен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни работи от главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

Изготвянето на инвестиционните проекти, по които е издадено разрешението за строеж, както и всички подготвителни дейности – заснемане и обследване на сградата, изготвяне на технически паспорт, задание за проектиране и др. са финансирани по Програма „Културно наследство“ на Столична община. Основната цел на Програмата е подкрепата на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности от категории „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение” за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството, а собствениците им се задължават в тригодишен срок да изпълнят необходимите ремонтни дейности.

Предстои провеждане на нова сесия за набиране на проектни предложения по Програма „Културно наследство“, като информацията за това ще бъде публикувана на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на останалите информационни канали на Столична община.

Сградата притежава статут на недвижима културна ценност с категория местно значение. Построена е през 1925 година като жилищна сграда на Зора Дорст – сестра на Никола Мушанов, като на втория и таванския етажи е била свързана с неговата къща, разположена в съседния имот. Сградата е типичен пример на богато жилище от началото на ХХ век, подобно на много от сградите по улиците „Московска“, „Врабча“, „11-ти август“ и др. в района. Сградата е по проект на арх. Г. Кунев и е решена в характерния за времето „модерен“ стил, с вертикално членение на фасадите и обединяващи рамки на прозорците от първия и втория етаж. Изпълнени са каменни и мазилкови декоративни елементи, като най-богато украсен е главния вход – с каменни рамка и пластика във формата на венец. Интериорите са с богато и интересно решение - украси по таваните, дървено стълбище с дърворезба, врати, вградени шкафове, радиаторни решетки и др., голяма част от които са запазени в автентичния си вид.