НАГ ще приема официални документи в електронна форма, издадени по реда на чл. 55 от ЗКИР

липсва
Дата на публикуване: 19.06.2017

Във връзка с повишаване качеството на обслужване и облекчаване на административната тежест, считано от 26.06.2017 г. Направление "Архитектура и градоустройство" осигурява възможност за приемане на официални документи в електронна форма, издадени по реда на чл. 55 от ЗКИР от "Агенция по геодезия, картография и кадастър" (скици, схеми, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри и др.).

Официалните документи се предоставят в деловодството на НАГ в електронен вид (PDF формат, получен по реда на чл. 55 от ЗКИР) или същите, отпечатани на хартиен носител, заведени към номера на съответната административна преписка.

Официални документи и справки можете да получите и чрез отдалечен достъп от Кадастрално-административна информационна система - АГКК