СЪОБЩЕНИЕ

липсва
Дата на публикуване: 07.05.2020

Уважаеми дами и господа,
В Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г. e обнародвано обявление за изработването на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за обект „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от бул. „България“ до АМ „Люлин“  в участъка от пътен възел с бул. „България“ до ЖП линия София-Перник, райони „Витоша“ и „Овча купел“.
Проектът е публикуван на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“  www.sofia-agk.com, в раздел „Подробни устройствени планове“ на интернет адрес https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., едномесечният срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за подаване на възражения, предложения и искания по проекта се удължава до 17.05.2020 г. Заинтересованите лица могат да подават жалби и предложения в райони „Витоша” и „Овча купел“  - в срок до 17.05.2020 г.