Възможности за комуникация по електронна поща

липсва
Дата на публикуване: 24.08.2022
Във връзка с подобряване на административното обслужване, организационния процес и създаването на по-голяма оперативност Ви уведомяваме, че в случаите когато заявителят подава заявление на хартиен носител в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ може да посочи електронен адрес за кореспонденция, на който ще получава своевременно всички изходящи писма от Направление „Архитектура и градоустройство“ (указания, искания за предоставяне на допълнителни документи, констатирана необходимост от нанасяне на корекции и други).  Допълнителни документи към вече подадени заявления, които не представляват оригинали (графики и други), също могат да бъдат подавани на имейл адрес: delovodstvo@sofia-agk.com, като в относно се посочва номера на заявлението към което се отнасят. След обработката на получените документи от деловодителя, заявителят ще получи имейл, съдържащ Вх. номер и код за достъп, с който може да проверява движението на преписката на адрес:
👉https://nag.sofia.bg/Home/Consultation 
По този начин ще бъде спестено значително време на заявителите и ще бъде осигурено навременното и бързо получаване на изходящите писма от направлението.