Предложения на Столична община за законодателни промени с цел повишаване на качеството на строителството

липсва
Дата на публикуване: 25.09.2020
Днес в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ от Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, Главния архитект Здравко Здравков и адвокат Георги Георгиев – Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичния общински съвет бяха представени предложения за законодателни промени с цел повишаване на качеството на строителството и уреждане на по-големи гаранции за търсене на отговорност при некачествено изпълнение.

Предложенията са за промени в следните нормативни актове:

1) Изменения в Закон за устройство на територията, както следва:

  • Въвеждане на солидарна отговорност, която да се носи от участниците в строителството -  строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване при проявили се скрити дефекти след приемане и въвеждане в експлоатация на обекта;
  • Носене на отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи;
  • Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството и ще покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени;

2) Изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

  • Установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти;
  • Уреждане на основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата.

3) Изменения в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

  •  Уреждане на минималното застрахователно покритие на допълнителната задължителна застраховка, сключвана между публичния възложител и останалите участници в строителството;
  • Определяне на минималните застрахователни суми за всеки конкретен участник в строителството, съобразно прогнозната стойност на съответния обект;
  • Въвеждане на задължение за удължаване на валидността на допълнителната застраховка до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния обект.