Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път

липсва
Дата на публикуване: 09.04.2020

От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ).

За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство"  е необходимо да заявите своето желание чрез системата.

 

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Използването на ССЕВ изисква:

Регистрация

Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис

ПИК на НОИ

 

Вход с Електронен идентификатор

Вход с ПИК на НОИ

 

Подробна информация за възможностите на системата

През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис:

  ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

  РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

  РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ

  РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ

  УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по  имейл delovodstvo@sofia-agk.com, както и да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер. Размера на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)

 

Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва:

- всеки ден от 13,00 до 14,00 часа

- четвъртък от 13,00 до 17,00 часа

/на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/.

Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции.