НАГ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване на следващите стандарти към Наредбата за градска среда на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 28.04.2021


На 17 декември м.г. Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община в съответствие с разпоредбите на чл. 17в от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 13а от Закона за устройство на територията. С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община. Неразделна част от наредбата са приложенията-стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата.

Заедно с Наредбата бяха приети и първите стандарти - за шрифта, който ще се използва за официалните надписи, за уличните табели, за туристическите табели, както и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част.

            Днес Направление „Архитектура и градоустройство“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване на следващите стандарти към Наредбата за градска среда  на Столична община:

-          стандарт за създаване на единна визия по отношение на улични настилки;

-          стандарт за създаване на единна визия по отношение на елементите на градско обзавеждане;

-          стандарт за създаване на единна визия по отношение на графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване.

                Основна цел на обществената поръчка е изготвяне на набор от единни типови решения за създаване на комфортна и устойчива градска среда за пешеходци, велосипедисти и лица с намалена подвижност при отчитане на удобствата за експлоатация и естетиката на градските пространства, като се систематизират в единен стандарт норми и правила, системи и детайли, типология на материалите  и елементите на комплексното благоустройство при спазване на изискванията на Наредбата за градска среда на Столична община.

            С документацията за участие в процедурата може да се запознаете тук: https://app.eop.bg/today/132824

            Срокът за подаване на оферти е 01.06.2021 г.