Открита процедура за изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала

липсва
Дата на публикуване: 25.04.2018
Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането й на територията на 6 /шест/ училища в Столична община и упражняване на авторски надзор“. Обществената поръчка е открита с Решение № САГ18-ДР00-439/23.04.2018 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2018-0051.

Инвестиционният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, здравословна, безопасна и общодостъпна среда за развитие на спортна дейност, без това да пречи на паралелното развитие на образователна дейност. Бъдещите зали се предвижда да изпълняват следните функции: провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в съответствие с учебната програма; провеждане на общоучилищни мероприятия с културна, информационна и др. насоченост; провеждане на тренировки и състезания на училищните отбори по различни спортове; провеждане на тренировки и състезания на местните спортни клубове по различни спортове; провеждане на тренировки, спортни занимания, местни турнири и др. от граждани; провеждане на културни, музикални и др. събития на районно ниво. Залите ще бъдат разположени в училища с голям брой ученици, като са отчетени възможностите за разполагането им в съответния училищен двор, осигуряването на достъп за външни лица и др.

Документацията за участие може да се види и да се изтегли от раздел „Профил на купувача”:https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=90552&companyId=20914

Офертите се подават в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство” до 17,30 часа на 04.06.2018 г.