Ново в ISofMap

липсва
Дата на публикуване: 06.08.2019

            Системата iSofMap е допълнена, като e добавен слой, съдържащ Граници на археологически резерват „Сердика-Средец“ и охранителните зони.

Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за обектите включени в слоя.

Можете да се запознаете с Наредба № 2 за опазване историко-археологическия резерват в центъра на гр. София, издадена от председателя на комитета за изкуство и култура и министъра на строежите и архитектурата, обн. ДВ. бр.11 от 8 Февруари 1977 г. ТУК