ВАЖНО! ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ОТ НАГ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС (COVID-2019)

липсва
Дата на публикуване: 11.03.2020

На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от устройствения правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация, в изпълнение на т. 1 от Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Кмета на Столична община с цел недопускане и ограничаване разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването е издадена заповед от Главния архитект на Столична община със следните мерки:

1. Преустановява се приемането на документи от служители в администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“ с цел ограничаване на пряк контакт с граждани.

2. Подаването на документи в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ да се извършва, чрез поставяне на определено достъпно за ФЛ/ЮЛ място/помещение на първия етаж на кутии, осигуряващи неприкосновеността на документите, в които ФЛ/ЮЛ да подават физически безконтактно документи до администрацията. Подадените документи следва задължително да съдържат телефон за обратна връзка и предпочитан начин за получаване на кореспонденцията от заявителя.

3. Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по  имейл delovodstvo@sofia-agk.com, както и да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер.

4. Отменят се приемните дни на Главния архитект на Столична община, директорите на дирекции и на останалите служители в направлението, както и организираните срещи и обсъждания.

5. Гражданите могат да получават информация за движението на административните преписки на посочените на сайта на НАГ www.sofia-agk.com телефони и имейли.

Призовават се всички граждани да спазват препоръките и указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на вируса, като се въздържат от посещение в сградата на НАГ при наличие на подобни симптоми.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.

Заповед РД-09-09-18/11.03.2020 г.