Извършено e предексплоатационно хидрогеоложко изследване за въвеждане в работен режим на сондаж № С-6хг от находище „София-Баталова воденица”

липсва
Дата на публикуване: 10.11.2017

В изпълнение на основната цел и мото на приетата от Столичен общински съвет „Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и земна топлина (геотермална енергия) на територията  на Столична община” (Стратегия) – „Превръщане на София в Европейски балнеоложки център чрез възраждане, утвърждаване и модерно развитие на античната хидротермална култура и традиция” и в съответствие със съпътстващата я „Програма за оползотворяване на ресурсите от минерални води на територията на Столична община” (дългосрочна до 2030 г. и краткосрочна до 2020 г.), за използване на минералната вода от находище „София-Баталова воденица”, по възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство”-СО, през м. октомври-ноември 2017 г. е извършено предексплоатационно хидрогеоложко изследване за въвеждане в работен режим на сондаж № С-6хг от находището.
Съгласно цитираната Стратегия, на територията на м.”Зона Б-5” (м.”Баталова воденица”), като ІІІ-ти етап от най-новия столичен парк „Възраждане”, се предвижда изграждане на публични обекти за спорт и рекреация, в т.ч. Градски хидротермален рекреационен (спа) център с целогодишен минерален плаж (басейн). Минералната вода ще се използва също за питейни цели и за подобряване енергийната ефективност на обществени сгради  (детски градини, „Спортна София” и др.).                     
Основен водоизточник на минерална вода към находището е изграденият през 1970 г. сондаж  № С-6хг с сдълбочина 569,80 метра. Прокарването на сондажа е извършено в периода м. януари - м. септември 1970 г.  До 2016 г. сондажът не е експлоатиран, поради което са извършени наложителни обследващи дейности за установяване на актуалното му физическо състояние. Поради сложността на задачата изследването е осъществено на два етапа:               
В резултат на успешно завършилите възстановително-ремонтни дейности през 2016г. е възстановен водопритокът от минерална вода  в сондажа и са проведени дълготрайни хидрогеоложки тестове. Анализите и прогнозните заключения от извършените хидрогеоложки дейности са разгледани и приети от специализиран състав за разглеждане на обекти на ниското строителство (за находища на минерални води) към Общински експертен съвет по устройство на територията  (Протокол № ЕС-Н-79/25.10.2016г.).   Проведена е процедура в МОСВ и със Заповед № РД-16/10.01.2017г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационните ресурси на находище „София-Баталова воденица” и технически възможният дебит на сондаж №  С-6хг  (6,3 л/сек.).
За практическото използване на ресурса от минерална вода през м. октомври - м. ноември 2017 г. сондажът е оборуден с потопяема помпа тип „Grundfos SP 30-7” за черпене на минерална вода с температура 44°C и отново е проведено  хидрогеоложко изследване на параметрите на сондажа (дебит, температура, водопроводимост, състав и свойства),  потвърждаващо още веднъж  устойчивостта им във времето.                                   

В изпълнение на политиката на Столична община за стопанисване и използване на уникалното богатство от хидротермалните ресурси на територията на София и Софийската котловина  и в съответствие с „Програма за оползотворяване на ресурсите от минерални води на територията на Столична община”,  Направление „Архитектура и градоустройство” - СО извършва последователно изследване и усвояване на ресурсите от различните по тип и химичен състав минерални води от осемте  находища, предоставени от МОСВ на СО безвъзмездно,  за стопанисване и управление за срок от 25 години.