Oбществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

липсва

ПОКАНА/СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), в съответствие с чл. 14, ал. 2, предл. „второ“, чл. 15, ал. 3, чл. 16, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община отправяме покана към жителите на Столична община, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

При съобразяване с извънредната епидемична обстановка и нарастващия брой на заразените с COVID-19 на територията на Столична община, с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма.

1. Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. от 17:00 часа. онлайн чрез платформата WEBEX

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да участват в общественото обсъждане на 14.10.2021 г. от 17,00 часа в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mce2f0ef3d3cbe743f825d2842467db95

 

Всички документи и материали, свързани с разработването на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) са публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община на: https://www.sofia.bg/public-discussions и на интернет-страницата на ОП „Софияплан“: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/.

2.Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

Срокът за изпращане на писмени становища, коментари и предложения е до 17:30 часа на 01.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5а, Център за административно обслужване на направление „Архитектура и градоустройство“ или по ел. път на  ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com 

Моля, следете Единния портал за обществени консултации за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. с приложения към него