22394 налични документа в Е-регистър "Градоустройствени заповеди"

липсва
Дата на публикуване: 07.07.2023

Анализ на ефективността на  Единна информационна система за изготвяне на административни актове на Столична община – градоустройствени заповеди

През 2022 г. със заповед на кмета на Столична община е  е въведена в редовна експлоатация Единна информационна система за изготвяне на административни актове на Столична община /ЕИСИААСО/.

Системата е задължителна за ползване от служителите на Направление „Архитектура и градоустройство“ и всички 24 районни администрации. Всички градоустройствени заповеди се генерират чрез системата и получават автоматични регистрационни номера.

В годините до 2022 г. всички районни администрации имаха задължението да изпращат копия на издадените заповеди за разрешаване изработването на подробни устройствени планове и одобряването на ПУП на хартиен носител, които НАГ дигитализираше и публикуваше в електронния регистър. Събирането на информацията беше сложен процес – съществуваха големи пропуски в предоставената информация, друга част от информацията се предоставяше в нечетлив вид, неподходяща за публикуване. Това налагаше неудобството на гражданите да посещават архивите на всичките 24 районни администрации, за да се сдобият с нужната им информация.

Считано от 01.03.2022 г. всички районни администрации започнаха да работят със системата, като задължително регистрират всички заявления и получават автоматичен номер на заповедта. Администраторите на системата от дирекция „Контрол и мониторинг“ - НАГ упражняват контрол, като следят срока за отразяване на издадените заповеди, заедно с графичните части към тях, извършват проверка относно заличените лични данни и публикуват информацията в публичния регистър.

Изготвеният анализ от дирекция „Контрол и мониторинг“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ показва огромна полза от въвеждането на системата. От стартирането на ЕИСИААСО на 01.03.2022 г. до 06.07.2023 г.,  98 % от издадените градоустройствени заповеди от НАГ и всички 24 районни администрации са публикувани в електронния регистър.

  По този начин се осигурява прозрачност и отчетност в работата на администрацията, както и по-голямо удобство за гражданите. Цялата информация може да бъде открита на едно място, като търсенето се осъществява по различни критерии. Също така, получените резултати от извършеното търсене в електронни регистър могат да бъдат получени в отворен формат.  

Повече за публичния регистър „Градоустройствени заповеди“ можете да видите на следния линк:

https://nag.sofia.bg/registerurbanplanningorders

Дигитализацията в Направление „Архитектура и градоустройство“ показа пътеката пред държавата за извършването на дигитална трансформация в администрацията на строителния сектор.