НАГ отхвърли проекта за реконструкция на иранското посолство.

липсва
Дата на публикуване: 17.02.2017

Направление "Архитектура и градоустройство" с допитване до гражданите, касаещо предложение за изменение на ПУП на една от знаковите сгради в София.

 

В Направление „Архитектура и градоустройство“ е внесено заявление от „Агенция за дипломатически имоти в страната“ ЕООД с искане за даване на разрешение за изменение на подробния устройствен план за имота, разположен на бул. „Васил Левски“ № 77 (бивше посолство на Ислямска република Иран в София). Сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. Имотът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата – Жилищна зона „Център“ /ж-2/, група 32.

Представеното обемно-устройствено проучване предвижда запазване на фасадите на сградата и оградата, надстрояването й с обеми на 2, 4 и 6 етажа и изграждане на ново тяло в двора на 8 етажа.

Министерство на културата е съгласувало обемно-устройственото проучване, като е допуснало нов обем в имотните граници на единичната недвижима културна ценност (ЕНКЦ), но е поставило изискване да не се допуска промяна на обемно-пространствените параметри и архитектурната характеристика на ЕНКЦ.  

Искането за даване на разрешение за изменение на подробния устройствен план е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията и не е прието, тъй като проектното предложение не съответства на изразеното становище на Министерство на културата.

Направеното от собственика на имота предложение за изменение в подробния устройствен план касае едно от знаковите места в София и при обсъждането на  окончателното решение на Направление „Архитектура и градоустройство“ по казуса би следвало да бъде взето предвид и мнението на гражданите на София.

Предложените промени можете да видите тук и тук.

В тази връзка очакваме Вашите мнения и предложения на електронната поща на Направление „Архитектура и градоустройство“: office@sofia-agk.com.