Столична община представи за обществени консултации проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства

липсва
Дата на публикуване: 17.05.2022
Столична община представи за обществени консултации проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредбата за градската среда на Столична община, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет.
Стандартът за настилките е документ, който нагледно показва правилата, по които ще се избират настилките и другите елементи на пешеходните пространства на града в зависимост от зоната, в която попадат.
Той дава основните правила и насоки за реденето на настилки, оформяне на бордюри, тактилни ивици, посадъчни места за дървета, показва детайли за правилно полагане на настилките и тяхното свързване с другите елементи на пешеходното пространство – шахти, решетки за отводняване и други.
В стандарта са показани много примери за връзка между различни видове настилки, дават се указания за изискванията към  основата и начина на редене. Разгледани  са основните елементи на пешеходното пространство и са показани правилни решения за връзки между различни настилки, смяна на посоката, избягване на рязане на много малки елементи, оформяне на частите от тротоара, които са уязвими на повреди.
Стандартът е изработен с много графични примери – чертежи, снимки и таблици, които имат за цел да улеснят ползвателите му при правилното му прилагане.
В документа са събрани всички приложими държавни стандарти за съответствие на продуктите, използвани при изграждането и ремонта на тротоарите.
Стандартът ще бъде задължителен за всички възложители при изготвяне на задания за проектиране, за проектантите при изработване на инвестиционни проекти и за строителите при изпълнение на СМР в обхвата на приложението му. Той ще бъде в помощ и на контролните органи при приемане на проектите и извършеното строителство.  
Стандартът можете да разгледате и изтеглите от следния линк: https://issuu.com/nag.sofia/docs/_-_20220517_