Съобщение във връзка със запитване на граждани относно предвижданията на подробен устройствен план (ПУП)

липсва
Дата на публикуване: 01.11.2019

Във връзка със запитване на граждани, относно предвижданията на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 19, ж.к. „Овча купел 2”, по реда на чл. 16 от ЗУТ, Ви уведомяваме.

Със  Заповед РД-09-50-890/08.06.2010 г. на Главния архитект на СО е допуснато изработването на план по чл.16 от ЗУТ, с който възстановените бивши земеделски имоти в обхвата на плана, да се урегулират с необходимия коефициент на редукция ( до 25%) за изграждане на публична инфраструктура  - улична и алейна мрежа, озеленяване, нова детска градина, спортен комплекс и парк. Изработването на плана е съобразено с процедираните последващите години изменения на ПУП за обезпечаване трасето на III-ти Метродиаметър, както с процедурите по изработване и влизане в сила на кадастрална карта за района.

През 2019 г. в Направление „Архитектура и Градоустройство“ е предаден ПУП-ПРЗ и план схеми на инженерната инфраструктура за горепосочения обект от проектантския колектив  „Ситиарх“  ЕООД.

Разпространената в социалните мрежи информация относно предвидените градоустройствени параметри на квартала е спекулативна и подвеждаща.

С предложения план се ограничава височината на застрояване, от нормативно допустимите 26м., на максимална допустима кота корниз от 15м. (до пет етажа). Терените, отредени за озеленяване и социална инфраструктура, значително надвишават нормативните изисквания за устройствената зона.

Предвид спецификата на плана, необходимостта от преценка целесъобразността на проектното решение и обвръзката с ОУП на Столична Община, представените материали са все още в процедура на разглеждане  от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство”. След изясняване на цялата собственост в обхвата на разработката и отстраняване на констатираните забележки предстои внасянето му за разглеждане  от общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

При постъпване на служебни предложения от ОЕСУТ, включително и от Кмета на район “Овча купел“,  проектът ще бъде върнат на проектантския колектив за преработване и допълване.

След изпълнение на всички препоръки и корекции, преработеният проект ще бъде изпратен в район “Овча купел“ за провеждане на процедурите по съобщаване и обществено обсъждане, по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.